top of page
  • Dan Snipe

Y frwydr dros Oes Aur Queer TVYmddengys bod cynrychiolaeth Queer mewn ffilm a theledu yn ei oes aur, gyda sioeau fel Heartstopper a Sex Education yn ddwy o sioeau mwyaf ffrydiol Prydain ar hyn o bryd, ar frig sioeau eraill heb gymeriadau queer mawr. Roedd rhyddhau ail dymor Heartstopper yn ddiweddar yn dominyddu siartiau Netflix a wyliwyd fwyaf, gan chwarae’r ail ffidil yn unig i The Lincoln Lawyer, gyda dros 6 miliwn o wylwyr yn ei wythnos gyntaf yn unig.Nid ym Mhrydain yn unig y daw’r llwyddiant i ben; mae gwylwyr angerddol o bob rhan o’r byd wedi bod yn tiwnio i mewn ers peth amser bellach, ac mae’n ymddangos nad oes unrhyw arwydd o ddirywiad yn fuan. Mae’n bwysig cofio bod cynrychiolaeth queer wedi bod ar y teledu erioed, boed yn benodol ai peidio. Fodd bynnag, mae hyrwyddo hawliau LGBTQ+ yn rhannau cynnar yr 21ain ganrif, gyda dirywiad Adran 21 yn y DU yn arbennig, wedi caniatáu lle i awduron queer gomisiynu mwy o sioeau queer, ac mae'n ddiogel dweud ein bod i gyd wedi elwa. ohono.


Yn ddiweddar ar fy nyddiau i ffwrdd fy hun, rwyf wedi bod yn mwynhau sawl darn rhyfedd o gelf. Addasiad o nofel graffig ND Stephenson, Nimona (2023) yn ffilm animeiddiedig hyfryd sy'n herio rolau rhywedd ac yn dathluharddwch traws. Mae'r ffilm wedi rhoi ail wynt i mi ac ysfa i ddychwelyd unwaith eto i freichiau queer ofShe-Ra a Thywysogesau Grym, (2018-2020), a grëwyd hefyd gan Stevenson.


POSE (2018-2021) yn rhywbeth y mae'n rhaid ei wylio. Crëwyd gan Steven Canals, Brad Falchuck a'r sawl sy'n aml yn ddadleuol Ryan Murphy, mae'r sioe yn troi o amgylch cast amrywiol o gymeriadau sy'n ymwneud â'r olygfa Ballroom yn Ninas Efrog Newydd. Mae’r ddrama a’r hudoliaeth yn datblygu drwy gydol yr ‘80au a’r ‘90au ac yn cwmpasu eiliadau pwysigmewn hanes queer. Mae darlunio'r argyfwng HIV/AIDS yn dorcalonnus ac yn ysgogi dicter. Mae POSE hefyd yn sicrhau bod ei chynulleidfa yn ymwybodol o'r ffactorau dosbarth a'r effaith a gawsant ar boblogaethau queer America. Mae'n oriawr wych a hanfodoldylai hynny byddwch yn y drefn ar gyfer eich pyliau nesaf. Hynny yw, mae Billy Porter ynddo er mwyn daioni!


Un arall y mae'n rhaid ei grybwyll yw Drag Race UK. Mae tymor 5 yn prysur agosáu ac rwy'n siŵr na allwn ni i gyd aros i weld pa shenanigans Ru newydd fydd yn cael eu tynnu y tymor hwn. Agorodd Drag Race fyd diwylliant llusgo a dawnsio i gynulleidfa hollol newydd o bobl. Mae'r sioe wedi nodi cynnydd aruthrol ym mhoblogrwydd perfformiadau llusgo mewn mannau queer a syth fel ei gilydd ar draws y byd. Yr unig beth y gallwn ofyn amdano ar hyn o bryd yw mwy o gystadleuwyr Cymreig! Pwy yn ein plith fyddai’n dweud celwydd a dweud na chwympasant mewn cariad â Tayce a Victoria Scone.


Fodd bynnag, er gwaethaf y llu diweddar o gynrychiolaeth

queer mae patrwm amlwg a sinistr yn dod i'r amlwg.


Mae'n ymddangos bod gan sioeau Queer oes silff fer, yn enwedig sioeau sy'n cynnwys cynrychiolaeth lesbiaidd a saffig. Mae'n ymddangos bod llawer o sioeau sydd â pherthnasoedd LGBTQ+ yn thema ganolog yn cael eu torri gan amrywiol wasanaethau ffrydio. Sioeau a oedd wedi datblygu màs yn dilyn, megis First Kill (2022) a Sense8 (2015-2018), i gyd wedi cael eu taflu i’r gwagle, wedi mynd am byth neu nes bod cwmnïau ffrydio yn sylwi ar dwll o faint queer yn eu pocedi i’w hyrwyddo yn ystod Mis Pride yn unig - hyd yn oed ar ôl cael gwared ar y sioeau. Mae'n anodd peidio â sylwi ar y canu allan o'r diweddarcanslo mae sioeau o natur queer, yn enwedig pan edrychwch ar nifer y sioeau eraill sy'n llwyddo i oroesi'r canslo hyn er gwaethaf amcangyfrifon llai o wylwyr.Enghraifft arall sy'n dangos y dirmyg hwn tuag at sioeau queer llwyddiannus yw Warrior Nun (2020-2022). Rhoddwyd y gorau i'r ddrama ryfeddol ar ôl ychydig o dymhorau yn unig a oedd wedi peri gofid a rhwystredigaeth i'r cefnogwyr wrth i sioe saffig arall gael ei hysgogi. Diolch byth, mae wedi cael atgyfodiad ar ffurf trioleg ffilm sydd ar ddod, ond ffantasi oedd hon hyd yn oed ychydig fisoedd yn ôl. Treuliodd cefnogwyr rhwystredig y sioe lawer o'u hamser yn protestio'r canslo a dim ond ar ôl i'w lleisiau gael eu clywed y cawsant gasgliad.


Mae ffilmiau a sioeau gyda chynrychiolaeth queer wedi cael eu targedu gan grwpiau gwrth-LHDT ac mae difrifoldeb y duedd hon yn newid yn seiliedig ar ble rydych chi'n byw. Mae rhai taleithiau yn yr Unol Daleithiau wedi dechrau gweithredu gwaharddiadau ar sioeau queer, ac Algeria gwahardd yn ddiweddar Barbie (2023) rhag cael eu dangos mewn sinemâu oherwydd themâu queer. Sensoriaeth dan gochl bod cynnwys queer yn anaddas i blant. Na ato Duw i ddau fachgen syrthio mewn cariad â'i gilydd, ni fyddai teledu byth yn breuddwydio am ddangos rhamantau ysgol uwchradd heteronormative!


Mae Netflix ymhell o fod yn euraidd o ran sioeau LGBTQ+. Ydy, yn hanesyddol mae'r gwasanaeth ffrydio wedi rhoi llais i lawer o leisiau queer a oedd heb gynrychiolaeth ddigonol yn flaenorol, ond ar yr un pryd mae hefyd wedi rhoi llwyfannau i bobl â golygfeydd queerffobig. Yn fwyaf nodedig, rhaglenni arbennig gan Ricky Gervais a Dave Chappelle. Dywedodd seren Pêl-droed America Megan Rapinoe yn ddiweddar: “Dydw i ddim eisiau minsio geiriau amdano […] Dave Chappelle mae gwneud jôcs am bobl draws yn arwain yn uniongyrchol at drais.” Mae'n anodd anghytuno â hi. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd mewn troseddau casineb wedi’u cyfeirio at bobl drawsrywiol oherwydd y newid diwylliannol uwch yn y cyfryngau a gwleidyddiaeth tuag at bardduo pobl draws.


Pam fod hyn o bwys? Mae rhai beirniaid o sioeau LGBTQ+ yn honni bod ein cymuned yn “gwthio i lawr gyddfau pobl.” Ond nid er mwynhad yn unig y mae cynrychiolaeth yn bwysig ond gall drawsnewid bywyd person yn llwyr.


Yn ddiweddar, rwyf wedi annog fy mhartner i eistedd i lawr a gwylio Orange is the New Black (2013-2019) am y tro cyntaf; sioe a wyliais yn ôl pan ymddangosodd gyntaf ar Netflix, ac un o bwysigrwydd mawr i mi yn bersonol. Mae'n debyg mai OITNB oedd y sioe gyntaf erioed i mi wylio lle'r oedd y prif gymeriad yn LGBTQ+, oni bai ein bod yn cyfri Doctor Who. Yn ôl yn 2013, pan oedd yn ymddangos bod y consensws cyhoeddus yn cefnogi mwy ar gymeriadau LGBTQ+, roedd OITNB yn sefyll allan fel sioe a oedd yn trin straeon rhyfedd gyda didwylledd a pharch. Roeddwn i'n dal yn fy arddegau ac eto i ddarganfod John Waters a Paris is Burning (1990), felly roedd fy mhrofiad o gymeriadau queer yn cael ei gamliwio gan yr hyn roeddwn i wedi tyfu i fyny ag ef. Yn y teledu a'r ffilmiau roeddwn i'n eu gwylio yn tyfu i fyny, roedd cymeriadau queer yn aml yn cael eu portreadu fel bôn y jôc neu fel stereoteipiau erchyll. Yn OITNB, fe wnes i atseinio’n gyflym â nifer o’r cymeriadau, gan ganiatáu imi archwilio fy mherthynas fy hun â rhywioldeb a rhywedd. Mae portread Laverne Cox o Sophia Bursett yn arbennig yn un na fyddaf byth yn ei anghofio wrth agor fy llygaid i frwydrau bywydau traws. Heb os, cafodd stori Sophia effaith ar fy mywyd traws fy hun a byddaf yn ddiolchgar am hynny am byth.


O ystyried y dystiolaeth o adlach wynebau queer cyfryngau bob tro y caiff ei gynhyrchu, mae'n deg awgrymu bod celf queer dan ymosodiad. Mae'n anodd dychmygu amser lle na fydd. Bydd bob amser torf fechan o bobl wedi cynhyrfu bod Bella Ramsey yn defnyddio eu rhagenwau neu’n swnian am Yasmin Finney yn “difetha” Doctor Who. Ond mae'r dorf honno o bobl mewn lleiafrif, mae'n anffodus eu bod yn digwydd bod yn lleiafrif anhygoel o uchel.

Ond mae teledu queer yma i aros. Mae streic ddiweddar SAG-AFTRA yn parhau i fynd yn gryf, gyda llawer o’r perfformwyr a’r awduron yn rhan o’r gymuned LGBTQ+. Maent yn ymladd nid yn unig am gyflog teg ond am yr hawl i'w celfyddyd gael ei werthfawrogi'n well. Os yw hynny'n rhoi mwy o sioeau i ni felMae hi-Ra yn y dyfodol, yna dylem ei gwneud yn hanfodol cefnogi ffilm a theledu queer cymaint ag y gallwn.0 comments

Comments


bottom of page