top of page
  • Freya Ford-Elliott

Mae’r rhan fwyaf o fathau o gam-drin domestig yn gwbl gyfreithiol” – YN Y TY BREUDDWYD

RHYBUDD CYNNWYS! Mae'r erthygl hon yn trafod pynciau fel cam-drin geiriol, meddyliol, corfforol a rhywiol, brasterffobia
Yn yTy Breuddwydion, cofiant a ysgrifennwyd gan Carmen Maria Machado, yn gamp lenyddol syfrdanol sy’n adrodd ei phrofiadau ei hun o gam-drin domestig mewn perthynas cyflwyno lesbiaidd o dan drosiad estynedig ‘The Dream House’. Mae wedi’i ysgrifennu mewn penodau ar ffurf vignette o’r enw ‘Dream House as’ ac yna amryw o fotiffau llenyddol. Mae hi'n hidlo naratif ei pherthynas gamdriniol trwy strwythurau'r hyn y mae'r motiffau hyn yn ei gynrychioli. Mewn un bennod, dan y teitl ‘Dream House fel Dewiswch Eich Antur Eich Hun,’ mae hi hyd yn oed yn gwahodd y darllenydd i gymryd rhan yn natur gylchol cam-drin, gan ddangos sut, ni waeth pa opsiwn a ddewiswch, na allwch chi ennill.


Mae ei defnydd o adrodd ail berson yn hwyluso nifer o sgyrsiau trwy gydol y nofel. Mae’n sgwrs rhwng y ‘fi’ o’i hunan presennol a’r ‘chi’ ei hun yn y gorffennol nad oedd â’r iaith i fynegi ei phrofiadau o gam-drin. Mae hefyd yn sgwrs rhwng Machado a’r darllenydd, yn ein herio i gyfrif â’r cwestiwn rhethregol ‘beth fyddech chi’n ei wneud?’, gan ddisodli ei hatgofion ei hun a neilltuo’r darllenydd fel y dioddefwr. Mae’r dechneg hon yn hynod ddylanwadol, ac yn creu cysylltiad rhwng yr awdur a’r darllenydd yn wahanol i unrhyw un arall yr wyf wedi’i brofi mewn llenyddiaeth o’r blaen.


Mae hefyd yn sgwrs am sut mae cymdeithas ehangach wedi darlunio cam-drin domestig mewn partneriaethau rhamantus. Mae gan rolau rhyw nodweddiadol ran enfawr i’w chwarae o ran sut mae cam-drin domestig mewn perthnasoedd lesbiaidd – ac ar raddfa fwy, queer – wedi bod.dirprwyedig ar lefel gymdeithasol ac ar lefel gyfreithiol. Os nad yw menyw yn cael ei hystyried yn addfwyn, ymostyngol ac fel arfer yn ‘fenywaidd’ ei natur, mae’n llai tebygol o gael ei chredu i fod yn ddioddefwr. Yn ddiamau, mae goblygiadau hiliol i hyn. Yn yr un modd, mae camdrinwyr yn fwy tebygol o gael eu collfarnu os ydynt fel arfer yn ‘wrywaidd’ ac yn fwy o ran maint na’u dioddefwr. Felly, pan fydd menyw nad yw'n fygythiol yn gorfforol yn ymosodol, mae ei dioddefwr yn llai tebygol o gael ei gredu. Craidd y nofel yw hyn: mae Machado yn ofni, trwy ddarlunio cam-drin domestig yn gywir mewn perthynas gyflwyno lesbiaidd, ei bod yn rhoi rhesymau gwrth-LGBTQ+ idirprwyaeth perthnasau queer.


Nid yw’r camdriniwr byth yn cael ei enwi yn y nofel gyfan, dim ond yn cael ei chyfeirio ati fel ‘the woman in theTy Breuddwydion’. Mae tynnu ei henw i ffwrdd yn tynnu ei grym, ond mae hefyd yn agor y naratif i fod yn fwy cyffredinol rhywsut. Gallai ei chamdriniwr fod yn unrhyw un. Ychydig iawn o ddisgrifiad corfforol a roddir iddi hefyd, a ddisgrifir yn unig fel glas-llygad, gwallt melyn, a chymysgedd rhwng benyw a bwts. Mae diffyg disgrifiad corfforol yn achosi'rgweithredoedd y camdriniwr i sefyll allan yn fwy yn y naratif. Mae'r gamdriniaeth, geiriol, corfforol a rhywiol, yn parhau fel y rhannau mwyaf dylanwadol o'i chymeriad. Ar y llaw arall, mae disgrifiad corfforol yr adroddwr yn arwyddocaol; mae’r fenyw yn y Dream House yn ddynes gonfensiynol ddeniadol (darllenwch: denau a gwyn) sy’n ‘dewis’ ac yn chwennych yr adroddwr tew. Mae'n anghydbwysedd pŵer sydd heb ei ddatgan sy'n parhau i fod yn rhan o'r rheswm pam mae'r adroddwr yn dewis aros gyda'r fenyw yn yTy Breuddwydion, hyd yn oed ar ôl y ffyrdd ofnadwy y caiff ei thrin.


Dywed Machado yn y nofel ei bod yn teimlo ei bod yn hanfodol darlunio ‘stori gyfan’ cam-drin domestig; felly rhennir y nofel yn 4 rhan: dechrau'r berthynas, yr ystod, y diwedd, a'r ar ôl. Mae hyn yn cael effaith oherwydd ei fod yn dangos sut y gall cam-drin ddod yn batrwm cylchol. Mae gan y ddynes yn y Dream House dad sarhaus, ac mae’n ofni y bydd yn ‘dod iddo’. Profodd yr adroddwr gamdriniaeth a meithrin perthynas amhriodol yn ei gorffennol, ac mae’n agored i geisio perthnasoedd camdriniol oherwydd dyna mae hi’n ei ‘haeddu’. Mae’n dangos nad yw cam-drin yn dechrau gyda’r cam-drin corfforol y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei weld wrth glywed y term ‘cam-drin domestig’. Yn aml mae'n dechrau gyda thrin, rheoli ac obsesiwn. Mae’n dechrau gyda chyfrinachedd, gyda gwneud esgusodion am ei hymddygiad, teimlo cywilydd ac ofn rhagdybiaethau eraill. Mae'r dioddefwr yn dod yn or-wyliadwrus ac yn ceisio dysgu rhagweld yr anrhagweladwy. Mae'n symud ymlaen i gam-drin geiriol a chyhuddiadau; sgrechian gemau dros anghytundebau bach, gan ddal yr adroddwr yn atebol am y camgymeriadau a wnaeth y fenyw yn y Dream House i ddechrau. Sylwebaeth ddiraddiol a sarhau'r dioddefwr i'w thorri i lawr i deimlo'n ddi-rym. Dim ond pan fydd yr adroddwr yn peidio â derbyn triniaeth o'r fath yn ddall y mae'n troi'n gorfforol; taflu pethau, defnyddio bygythiadau o drais i ddychryn yr adroddwr i ymostwng. Mae ymosodedd corfforol yn dod yn rym.


Yn y Ty Breuddwydion yn adlewyrchu ofnau a phryderon Machado o gynrychioli ei pherthynas gamdriniol fel ymosodiad ar gyfreithlondeb perthnasoedd queer. Ond mae’n sgwrs hynod o bwysig i’w chael. Roedd Machado, menyw ddeurywiol mewn partneriaeth cyflwyno lesbiaidd, yn wynebu cam-drin emosiynol, corfforol a rhywiol gan ei phartner; a wynebodd graffu ac amheuaeth gan ei chyfoedion pan geisiodd leisio'r cam-drin hyn, ar y sail mai menyw yn unig oedd ei phartner. Bu’n brwydro yn erbyn a mewnoli ei thueddiadau ei hun wrth gyfrif â’r safbwyntiau croes hyn gan eraill, ac yn poeni hyd yn oed wrth ddechrau ysgrifennu ei nofel y byddai’n ‘bradychu’ y gymuned queer trwy baentio ei chamdriniwr mewn golau drwg.


Mewn cymunedau lesbiaidd a chyfagos i lesbiaid, mae gennym duedd i ramantu ein ffyrdd o garu, fel cysur o gymdeithas heteronormaidd, o batriarchaeth, rhag disgwyliadau deuaidd o ran rhyw – ond beth mae’n ei olygu, felly, os yw eich perthynas yn gwneud hynny.ddimyn ymdebygu i'r ymdeimlad hwnnw o gysur, ond yn dod yn fygythiad i'ch diogelwch a'ch lles? Pryd mae'n dod yn iawn ac yn foesol i godi llais yn erbyn y person hwnnw? Mae’n anodd llywio’r frwydr fewnol rhwng bod eisiau glanweithio queerness i’w wneud yn flasus i gynulleidfaoedd syth a chroyw, o le sydd yn y pen draw yn amddiffynnol, tra hefyd yn gwbl ymwybodol bod yna brofiadau tywyllach a dynol iawn yn ein hwynebu, sydd, pan maen nhw'n dod i'r amlwg, efallai'n llychwino ein henw da sydd eisoes yn ansefydlog. Ond mae anwybyddu’r materion hyn yn gadael aelodau o’n cymuned sydd wedi cael eu targedu gan ryw fath o gamdriniaeth yn cael eu hynysu’n llwyr pan nad ydym yn siarad am y materion hyn. Mae cam-drin corfforol, emosiynol a rhywiol yn brofiadau y mae llawer o bobl yn eu hwynebu o fewn y gymuned LGBTQ+, o’r tu mewn a’r tu allan iddi, ac mae’n hollbwysig ein bod yn dod at ein gilydd i gefnogi a chodi lleisiau dioddefwyr cam-drin.


Mae’n arbennig o sinistr i awgrymu nad yw cam-drin rhwng dau berson o’r un rhyw mor drawmatig, peryglus a niweidiol â cham-drin rhwng cwpl cyflwyno heterorywiol. Ar ganol y nofel, mae pennod un frawddeg yn darllen fel: ‘Mae’r rhan fwyaf o fathau o gam-drin domestig yn gwbl gyfreithlon.’ Er mwyn dad-gyfreithloni cam-drin domestig queer yw tynnu’r rhai sy’n cael eu herlid gan eu partneriaid o’u hymreolaeth a’u profiadau.


Hyd yn oed os nad ydych chi'n lesbiaidd neu'n ddeurywiol, neu fel arall yn queer, rwy'n credu bod hwn yn ddarlleniad hanfodol i bawb - mae cofio'r realiti bod yna bobl ddrwg a niweidiol o fewn y gymuned queer yn ddyneiddio ein profiad, nid yn swil. sgyrsiau llymach fel cam-drin yn ei holl ffurfiau. Rhaid inni gredu a dilysu profiadau dioddefwyr.


Os ydych chi’n amau ​​eich bod chi neu rywun annwyl yn cael eich cam-drin o unrhyw fath, gallwch ddod o hyd i gyfoeth o adnoddau a chymorth ynhttps://galop.org.uk/ elusen yn y DU sy'n cefnogi dioddefwyr cam-drin LGBTQ+, neu ffoniwch eu llinell gymorth yn0800 999 5428.

Gallwch brynuYn y Ty Breuddwydion gan Paned o Gê (https://paned-o-ge.wales/shop/in-the-dream-house/) neu ble bynnag y prynwch eich llyfrau.0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page