top of page
  • Alessandro Ceccarelli

Prosiectau newydd ar gyfer Fast Track Caerdydd a'r Fro - gyda'r nod o ddod ag achosion newydd o HIV

Updated: Mar 2, 2023


Mae'n bleser gennym nodi bod dwy fenter newydd gyffrous wedi'u lansio i helpu'r frwydr yn erbyn trosglwyddiad HIV a stigma yng Nghymru.


Un fenter – a drefnir gan glymblaid a arweinir gan wirfoddolwyr, Fast Track Caerdydd a’r Fro – yw mynd i’r afael â’r bwlch yn y cymorth i bobl sy’n pryderu am HIV yng Nghymru i gymryd rhan yn weithredol. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau na grwpiau HIV a arweinir gan y gymuned na grwpiau cymorth ar gyfer pobl sy’n byw â HIV yn unrhyw le yng Nghymru.


Mewn ymateb i hyn, mae'r glymblaid yn sefydlu rhwydwaith ar gyfer pobl a grwpiau cymunedol sydd am gymryd rhan a helpu gydag atal a chefnogi HIV, wedi'i ariannu i ddechrau gan grant dwy flynedd gan ViiV Healthcare. Mae hefyd yn anelu at gefnogi mwy o glymbleidiau Llwybr Carlam ledled Cymru.Beth yw'r prosiect eiriolaeth HIV?


Nod y rhwydwaith cymunedol newydd hwn yn bennaf yw cynyddu dealltwriaeth o HIV ac iechyd rhywiol yng Nghymru, gan flaenoriaethu cymunedau allweddol sydd mewn perygl. Bydd yn eiriol dros, ac yn creu ymgyrchoedd atal a phrofi a arweinir gan y gymuned, ar gyfer Cymru gyfan, gan helpu pobl i ledaenu’r gair am PrEP, triniaeth fel ataliaeth a gwybodaeth fodern arall am HIV.


Ariennir y prosiect am ddwy flynedd gan ViiV Healthcare ac mae'n cynnwys gweithiwr ymroddedig sy'n gweithio ochr yn ochr ag aelodau o Grŵp Llywio gwirfoddol y glymblaid i greu'r gynghrair ac i weithio gyda phartïon eraill â diddordeb tuag at gyrraedd y targed cenedlaethol o sero trosglwyddiadau HIV newydd erbyn 2030.


Nod y prosiect yw creu cyfleoedd hyfforddi a phecynnau ar gyfer sefydliadau Cymreig sydd â diddordeb. Bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i bobl sydd heb unrhyw brofiad blaenorol o eiriolaeth ac actifiaeth i ddysgu’r gwybodaeth hanfodol a chymryd rhan.


Bydd y prosiect, dan arweiniad aelodau'r rhwydwaith, hefyd yn creu gwybodaeth a deunyddiau addysgol a digwyddiadau am HIV a tharged 2030 a rôl Fast Track Cities. Ochr yn ochr â hyn, bydd pobl yn cael eu cefnogi i fynegi eu barn i'w bwrdd iechyd lleol a sicrhau bod lleisiau pobl â HIV a chymunedau yr effeithir arnynt yn cael eu cynnwys i wrthweithredu Cynllun Gweithredu HIV Cymru.


Arddangosfa modelau rôl


Mae'r ail fenter yn arddangosfa ffotograffig chwalu-stigma sy'n dangos Cymry â HIV yn siarad am eu bywydau.


Mae gwirfoddolwyr Fast Track Caerdydd a'r Fro wedi bod yn gweithio'n galed i gasglu straeon pobl ledled Cymru sy'n byw gyda HIV. Mae'r straeon a'r lluniau hyn yn cael eu coladu i greu arddangosfa o bobl sy’n byw gyda HIV yng Nghymru ac o Gymru, a lansiwyd ym mis Mehefin yn y Senedd ochr yn ochr â’r Cynllun Gweithredu drafft ar HIV. Gallwch edrych ar wefan Fast Track Caerdydd a’r Fro i gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa a sut i ymateb i ymgynghoriad Gynllun Gweithredu HIV Cymru.


Portreadau'r arddangosfa yw pobl o gefndiroedd amrywiol, i gyd yn byw bywydau dda gyda HIV. Mae gwelededd cadarnhaol yn rhan bwysig iawn o chwalu stigma ac mae cynnwys pobl â HIV yn hanfodol i greu gwaith da arno. Mae traean o’r Grŵp Llywio Fast Track yn bobl sy’n byw gyda HIV ac mae’r glymblaid yn ceisio ymgorffori’r egwyddor o “ddim byd amdanom ni hebddon ni”. Mae fersiynau y gellir eu llwytho i lawr o’r arddangosfa a manylion cyswllt i arddangos y paneli ar gael yma.Cymerwch ran!


Mae'r rhwydwaith eiriolaeth yn agored i unrhyw un sydd ag angerdd dros wella profion ac atal HIV a mynd i'r afael â stigma yng Nghymru. Mae pobl o unrhyw lefel o brofiad yn cael eu hannog i ymuno â'r rhwydwaith. Bydd yn gyfle dysgu i bawb sy’n cymryd ran, wrth i ni lunio tirwedd cymorth ac atal HIV yn y dyfodol yng Nghymru a cheisio cyrraedd y targed o sero achosion HIV newydd erbyn 2030. Os hoffech gael sgwrs am ymuno â’r rhwydwaith, cysylltwch â: fasttrackcities@hiv.wales

0 comments

Comments


bottom of page