top of page
  • John Evans

Arddangosfa PROUD Gyntaf Caerdydd yn Disgleirio Sbotolau ar Straeon LGBTQIA+
Mae arddangosfa PROUD gyntaf Caerdydd yn swyno’r ddinas y Mis Balchder hwn, gan arddangos bywydau bywiog ac amrywiol cymuned LGBTQIA+ Cymru. Mae’r arddangosfa, a gyflwynir gan FOR Cardiff, yn cynnwys wyth portread byw, pob un â llwybr clyweledol sy’n cynnig cipolwg agos ar straeon personol unigolion o gefndiroedd amrywiol. Nod yr arddangosfa, sef cydweithrediad rhwng FOR Cardiff a Heard Storytelling, yw tynnu sylw at bwysigrwydd cynrychiolaeth a dathlu tapestri cyfoethog profiadau LGBTQIA+ yng Nghymru. O strydoedd prysur Pacistan i glybiau bywiog Caerdydd, o ystafelloedd aros ysbytai i ffeiriau hwyl ar Ynys y Barri, bydd y straeon twymgalon hyn yn mynd â gwrandawyr ar daith o hunan-ddarganfyddiad, gwytnwch, a grymuso.


Fel rhan o thema Blwyddyn y Llwybrau Croeso Cymru, mae’r llwybr clyweledol yn gwahodd ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd i grwydro canol dinas Caerdydd ac ymgolli yn y straeon dilys a dilys hyn. Mae'r portreadau byw yn gweithredu fel canolbwyntiau cyfareddol, gan ddenu pobl i mewn a'u hannog i ymgysylltu â'r naratifau a gyflwynir. Trwy sganio'r cod QR sy'n cael ei arddangos wrth ymyl pob portread, gall gwylwyr gael mynediad at stori wir yr unigolyn cyfatebol, gan wella ymhellach eu dealltwriaeth a'u cysylltiad â'r gymuned LGBTQIA+. Dechreuodd arddangosfa PROUD ym Manceinion, trwy garedigrwydd Heard Storytelling, ac mae bellach wedi canfod ei ffordd i Gaerdydd.


Yn ymwneud â’r ystod amrywiol o naratifau personol, mae’r arddangosfa’n cynnwys awdur arobryn a sylfaenydd Drag Queen Story Hour UK, Aida H Dee, a elwir hefyd yn Sab Samuels; artist lleol Nathan Wyburn; a chyfarwyddwr canolfan cynorthwyol Coleg Dewi Sant Richard Stephens-Knott, yr eisteddasom i lawr gydag ef. Dwedodd ef:


“Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael cais i fod yn rhan o’r arddangosfa hon. Y brif neges yw bod gan bawb stori i’w hadrodd ac mae’n bwysig iawn ei rhannu.”


Mae presenoldeb Richard yn yr arddangosfa yn cael ei gyfoethogi ymhellach gan gynnwys ei frawd, gan roi cyfle rhyfeddol i ymchwilio i'w stori dod allan hynod bersonol a rhyng-gysylltiedig. Wrth i chi ymgolli yn naratif Richard, bydd yn fraint i chi weld safbwyntiau unigryw’r ddau frawd, gan gynnig archwiliad dwys ac amlochrog o’u taith tuag at hunan-dderbyniad a dilysrwydd.


Mae Richard yn datgelu sut brofiad oedd gweld ei wyneb yn cael ei arddangos yng nghanol y ganolfan siopa: “Roedd yn agoriad llygad! Ond fe wnes i sefyll yn ôl ar ôl y sioc gychwynnol a meddwl waw am beth anhygoel yw hyn i fod yn rhan ohono.”


Ar yr ymateb a’r gefnogaeth o rannu ei stori, mae Richard yn rhannu:


“Mae pobl wedi ysgrifennu ataf a dweud eu bod yn caru’r cysylltiad rhyngof i a fy mrawd. Mae tywallt cefnogaeth wedi bod yn anhygoel ac yn golygu'r byd. Rwyf wrth fy modd bod Heard Storytelling wedi rhoi’r cyfle i mi wneud hyn. Os yw’n atseinio gydag unrhyw unigolyn, dim ond un person, ac yn gwefru eu meddylfryd neu’n dechrau sgwrs, yna mae’n bendant yn brosiect gwerth ei wneud.”


Bydd ffenestri siopau amlwg eraill ledled canol dinas Caerdydd, gan gynnwys Lush Spa, Dewi Sant Dewi Sant, a Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, yn gefndir i’r arddangosfa. Mae’r lleoliad strategol hwn yn sicrhau bod y portreadau byw a’r straeon sy’n cyd-fynd â nhw yn hygyrch i gynulleidfa eang, gan feithrin ymdeimlad o gynwysoldeb a dealltwriaeth o fewn y gymuned leol. Trwy ddod ag arddangosfa PROUD i Gaerdydd, nod FOR Cardiff a Heard Storytelling yw creu gofod lle gall y gymuned LGBTQIA+ rannu eu profiadau yn agored ac yn ddilys. Mae'r arddangosfa yn ddathliad o amrywiaeth, gwytnwch, a grym adrodd straeon personol.


Dywedodd Caroline Dyer a Colette Burroughs-Rose, sef cyd-gyfarwyddwyr Heard Storytelling: “Roedd yn fraint ac yn bleser pur cael curadu’r arddangosfa hon a chasglu’r straeon hyn gan bobl LGBTQ+ Caerdydd. Maen nhw’n ymddiried ynom gyda rhywbeth bregus iawn ac mae cael pobl i rannu eu profiadau eu hunain wedi bod yn anrhydedd.”


Mae arddangosfa PROUD yng Nghaerdydd yn cynrychioli’r arddangosfa gyntaf y mae Heard Storytelling wedi’i sefydlu yng Nghymru ac mae Caroline a Colette yn gyffrous iawn amdani.


“Mae gosodiadau ac arddangosfeydd eraill wedi bod yn stori un person ond y tro ar yr un hwn yw ei fod yn olwg ddwbl ar yr un stori. Mae gallu clywed safbwyntiau dau berson ar un eiliad yn rhywbeth y gallwch chi fod yn wirioneddol greadigol ag ef.”


Mae trefnwyr yr arddangosfa yn cael eu gyrru gan genhadaeth bwerus i herio canfyddiadau cymdeithasol a mwyhau lleisiau cymunedau ymylol. Fel y dywedant yn angerddol:


"Rydym yn awyddus iawn i herio canfyddiadau pobl a lleisiau lleiafrifol llwyfan. Nod yr arddangosfa yw tynnu'r hyn y mae'r cyfryngau yn ei ddweud a dim ond dangos bod y rhain yn brofiadau bywyd pobl."


Gyda’r ymroddiad cadarn hwn, mae’r arddangosfa’n ceisio creu gofod lle mae straeon dynol dilys yn cymryd y lle blaenaf, gan fynd y tu hwnt i’r naratifau gwyrgam yn aml sy’n cael eu parhau gan y cyfryngau.


Wrth i Gaerdydd ddathlu Mis Balchder, mae arddangosfa PROUD yn rhoi cyfle i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd ymgysylltu â straeon a phrofiadau cymuned LGBTQIA+ Cymru. Trwy’r llwybr clyweledol trochi hwn, mae’r arddangosfa’n annog empathi, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r profiadau dynol sy’n rhan o’n cymdeithas. Mae'n ein hatgoffa bod gwir gynnydd yn cael ei gyflawni pan fydd llais pob unigolyn yn cael ei glywed a'i werthfawrogi. Felly, ewch am dro drwy ganol dinas Caerdydd, sganiwch y codau QR, a chychwyn ar daith ddarganfod. Profwch bŵer adrodd straeon a thystio drosoch eich hun harddwch a chryfder cymuned LGBTQIA+ Cymru.


0 comments

Comments


bottom of page