top of page
  • Karen Harvey-Cooke

Lles y Gaeaf

Mae’r nosweithiau tywyll yma, mae’r tywydd yn oerach, y teledu yn llawn hysbysebion llawn golygfeydd teuluol hapus a dwi’n siŵr bod Mariah Carey yn canu ei rhif Nadoligaidd yn gynharach bob blwyddyn.


Er bod llawer yn caru’r adeg hon o’r flwyddyn mae yna hefyd rai a fydd yn brwydro am ystod eang o resymau – yr argyfwng costau byw, teuluoedd sydd wedi’u gwahanu gan wrthdaro a’r rhai nad oes ganddynt gysylltiad o gwbl â’u teulu. Er na allwn ddatrys unrhyw anawsterau rydych yn eu cael, gallwn wneud yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r holl gymorth sydd ar gael y gaeaf hwn a ffyrdd y gallwch ofalu amdanoch eich hun ac estyn allan am help os oes ei angen arnoch.


Cyngor ar Bopeth amrywiaeth o gyngor ar yr argyfwng costau byw gan gynnwys gwirio pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, help gyda'ch biliau ynni, gwirio sut i wneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon a sut i gael help gyda chostau hanfodol.


Trans Aid Cymru yn cynnig amrywiaeth o grantiau i bobl drawsrywiol, rhyngrywiol ac anneuaidd (TIN) sydd mewn angen yng Nghymru. Maent yn dyrannu grantiau ar gyfer cymorth cyffredinol, arian brys ac ôl-ofal llawdriniaeth yn ogystal â grant codi arian.


Mae gan MindOut y gwasanaeth iechyd meddwl LGBTQ eu rhai eu hunain12 Diwrnod o Les y Gaeaf cyngor. Synnwyr cyffredin yw llawer ohono ond pan fyddwn yn teimlo’n isel yn aml ni allwn ganolbwyntio ar rai o’r pethau y gwyddom y dylem eu gwneud.


Os oes angen i chi siarad â rhywun a'i bod yn teimlo'n anodd siarad â ffrindiau neu deulu, yna mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth y gallwch gael mynediad iddynt.Umbrella Cymru cynnig cymorth hyblyg ar amrywiaeth o bynciau LGBTQ+ gan gynnwys hunaniaeth, hyder, dod allan, cymorth hunaniaeth rhywedd, trosedd, cyfiawnder troseddol a chasineb yn ogystal â chymorth i deuluoedd. Maent yn teilwra eu cefnogaeth i'r unigolyn ac yn cynnig cyfuniad o wasanaethau sydd wedi'u cynllunio o amgylch eich anghenion i'ch helpu i gael y gorau o'u cymorth.


Nid yw pawb yn ei chael hi’n hawdd mynd at eu meddyg teulu neu efallai nad ydych chi’n teimlo eu bod yn arbennig o dda am eich cefnogi o safbwynt cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd ond maen nhw yno i roi cymorth ac arweiniad os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl felly siaradwch at eich meddyg teulu i weld pa opsiynau sydd ar gael i chi.


Rydym i gyd yn cydnabod bod adegau pan fydd y cymorth sydd ei angen arnoch neu’r cymorth sydd ei angen ar ffrind yn fwy uniongyrchol.Y Samariaid rhedeg llinell gymorth y gallwch ei ffonio o ddydd Llun i ddydd Sul ar 116 123 ac mae Llinell Gymraeg ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 7pm ac 11pm ar 0808 164 0123. Mae'r galwadau hyn am ddim. Yr elusen iechyd meddwlMeddwl yn cynnig cyngor ar ganfod pa gymorth sydd ar gael i chi ac yn arbennig dod o hyd i’r gwasanaethau argyfwng gorau i chi. Os ydych chi’n meddwl bod eich bywyd chi neu fywyd rhywun arall mewn perygl yna dylech chi ffonio 999 neu fynd i’r adran damweiniau ac achosion brys os gallwch chi.


Gall fod llawer o bwysau i fod yn gymdeithasol yr adeg hon o'r flwyddyn ond os mai'r hyn rydych chi wir eisiau ei wneud yw ychydig o gaeafgysgu a hunanofal, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud yn union hynny. Y peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud yw cadw llygad amdanoch ac os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch, estynwch amdano. Bydd rhywun eisiau eich helpu.


0 comments

Comments


bottom of page