top of page
  • Dan Snipe

Arweinyddiaeth Llafur Cymru a'r gymuned LGBTQ+
Mae'r prif weinidog nesaf wedi dod i lawr i un o ddau ddyn. Vaughan Gething, Gweinidog presennol Economi Cymru er ei fod yn fwy adnabyddus yn ôl pob tebyg am ei gyfnod fel Gweinidog Iechyd yn ystod y pandemig, a Jeremy Miles, Gweinidog presennol y Gymraeg a Addysg. Ar yr 21ain o Chwefror safasant yn erbyn ei gilydd i ateb cyfres o gwestiynau gan gyhoedd Cymreig a oedd yn awyddus am ddyfodol cadarnhaol.Heriwyd y ddau ddyn Llafur ar y gwasanaeth iechyd, y protestiadau ffermwyr presennol a’r system addysg, gydag ateb cyffredin yn dod gan y ddau ‘rydym yn aros am y gyllideb nesaf’.O ran cynlluniau a pholisïau gwirioneddol, prin fod y ddau aelod o’r Senedd yn wahanol. Roedd eu hatebion bron yn union yr un fath ar adegau unwaith y bydd yr holl chwarae geiriau gwleidyddol ffansi wedi'i dynnu'n ôl. Efallai mai'r unig wahaniaeth amlwg o'r ddadl oedd y dewis o dei yr aeth y ddau ddyn amdano. Daeth rhan fwyaf dadleuol y ddadl tua’r diwedd, pan heriodd y cymedrolwr Vaughan Gething ar roddion i’w ymgyrch sydd wedi taro’r cyfryngau yn ddiweddar.Ond, ar wahân i hynny, ble maen nhw'n sefyll ar faterion sy'n bwysig i'r gymuned LGBTQ+ yng Nghymru?Bydd yn bwysig tynnu sylw yma fod Jeremy Miles yn aelod o boblogaeth LGBTQ+ Cymru ac wedi gwneud y Rhestr Pinc ddwywaith fel rhan o’r 40 o bobl LHDT mwyaf dylanwadol Cymru. Bydd Mr Miles yn gwybod yn uniongyrchol am brofiadau llawer o bobl queer sy'n byw yng Nghymru. Mae hefyd wedi sefyll yn gyson â’r gymuned Draws, sy’n ymddangos yn nodwedd brin i’n cnwd presennol o wleidyddion.Mae Vaughan Gething wedi gorfod dioddef ei galedi ei hun mewn bywyd, ac wedi sôn am y rhagfarn y mae wedi ei ddioddef wrth dyfu i fyny fel dyn hil gymysg yng Nghymru. Er nad yw'n aelod o'r gymuned queer mae wedi dangos ei gefnogaeth i hawliau LGBTQ+ ers peth amser bellach.


Yn ystod y ddadl ni soniwyd am unrhyw gynlluniau ar gyfer y gymuned LGBTQ+ Gymreig, yn fwyaf tebygol oherwydd cyfyngiadau amser y ddadl ei hun. Crybwyllwyd yr amseroedd aros ar gyfer y GIG gan aelod o’r gynulleidfa, ac mae hyn yn rhywbeth sydd wrth galon cymuned Queer Welsh.Yn ôl Rhywedd Cymru, 16 mis yw'r amseroedd aros ar hyn o bryd am driniaeth sy'n ymwneud â rhyw. Mae ymchwil wedi dangos bod yr amseroedd aros hyn yn cael effaith ofnadwy ar les meddwl y rhai sy’n eu dioddef. Weithiau hyd yn oed ystyried colledion bywyd yn y pen draw. Yn syml, mae'n rhaid i'r arweinydd nesaf fynd i'r afael â hyn, ac mae wedi'i anwybyddu ers gormod o amser.Ar wahân i sôn yn fyr am restrau aros, nid oedd unrhyw beth arall a oedd yn ymwneud yn benodol â materion LGBTQ+. Felly, i ddarganfod mwy, bydd yn rhaid inni droi at faniffestos yr ymgeiswyr.Yn eu maniffestos, mae Mr Miles a Mr Gething wedi datgan eu dymuniad i gefnogi'r cynllun gweithredu LGBTQ+ cyfredol a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2023. Mae'r ddogfen yn nodi cynllun y llywodraeth ar gyfer gwella bywydau LGBTQ+, gan gwmpasu llawer o faterion sy'n bwysig i lawer o hunaniaethau. Mae’r cynllun gweithredu hwn wedi’i roi ar waith er mwyn gwneud Cymru y lle mwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop. Mae hynny'n amlwg yn dasg eithaf mawr o ystyried y caledi y mae'r gymuned queer yn ei wynebu ar hyn o bryd.


Mae’r cynllun wedi cael ei ganmol gan wleidyddion a rhai aelodau o’r gymuned LGBTQ+, ond mae sawl grŵp LGBTQ+ wedi beirniadu’r ddogfen, gan ddadlau nad yw’n ddigon rhagweithiol. Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers lansio’r cynllun ac mae’n ddealladwy bod gan bobl gwestiynau am y gwahaniaeth y mae’r ddogfen hon yn ei wneud i fywydau’r gymuned LGBTQ+ er enghraifft, er enghraifft, mae troseddau casineb yn ymwneud â LGBTQ+ wedi codi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae cwestiynau am gynnydd yn erbyn y cynllun yn real ac yn allweddol i bwy bynnag a etholir yn Brif Weinidog nesaf.Yr hyn y mae hyn i gyd yn ei olygu mewn gwirionedd yw'r gyllideb a grybwyllwyd yn y dyfodol. Tro i air i aelodau seneddol a'r Senedd, mae wedi bod yn bla ar wleidyddiaeth Cymru ers peth amser bellach. Serch hynny, mae addewid wedi bod gan arweinydd presennol y blaid Lafur, Keir Starmer, i roi hwb i gyllideb Cymru os bydd yn dod yn Brif Weinidog nesaf. O ystyried natur yr addewidion gwleidyddol gan bob plaid yn cael eu gollwng yn rhy hawdd o lawer, ni allwn ond byw mewn gobaith.


Felly beth all cymuned Queer ei ddisgwyl gan Brif Weinidog nesaf Cymru? O'r sain ohono? Dim byd ar unwaith. Ond mae cynllun arfaethedig ar waith, ac rwy'n siŵr y byddwn ni i gyd yn cadw llygad barcud yn y gobaith y daw'n addewid a gyflawnir.


Dolenni:


Effaith amseroedd aros ar unigolion traws:https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-49607077 0 comments

Comentarios


bottom of page