top of page
  • Dan Snipe

EHRC


Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi cymryd safiad mewn brwydr barhaus dros gyfiawnder traws. Mae gan y frwydr hon ddau grŵp allweddol, pobl draws, sydd eisiau cymryd rhan mewn cymdeithas a chael eu trin â pharch, ac sy'n feirniadol o'r rhywiau, y rhai sy'n meddwl bod pobl draws eisiau byw eu bywydau yn yr amseroedd diwedd a ddaw.


Yr EHRC yw corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr sy’n honni mai ei swydd yw helpu i wneud Prydain yn decach. Maen nhw’n dweud eu bod yn gwneud hyn drwy ddiogelu a gorfodi’r cyfreithiau sy’n amddiffyn hawliau pobl i degwch, urddas a pharch. Byddai llawer o bobl draws yn ei chael hi'n anodd cysylltu â'r diffiniad hwnnw ar hyn o bryd.

Ers 2020, Cadeirydd Bwrdd yr ENRC yw’r Farwnes Kishwer Falkner, a wnaeth yn ddiweddar benawdau ar gyfer sylwadau y mae wedi’u gwneud am bobl drawsrywiol a thros 40 o gwynion a wnaed gan 12 aelod o staff presennol neu gyn-aelod o staff y Comisiwn sydd wedi dod o hyd i’r amgylchedd yn y EHRC i fod yn gynyddol wenwynig. Ers i Falkner ymgymryd â’i rôl, mae’r EHRC wedi cymryd rhan mewn sawl ymosodiad a gyfeiriwyd at y gymuned draws, fel arfer dan gochl ‘amddiffyn hawliau menywod cis’.

Mae gan y Comisiwn ei Gomisiwn ei hun yng Nghymru sydd yn hanesyddol wedi gweithio i ddatblygu hawliau pobl LGBTQ+. Fodd bynnag, mae Comisiynydd Cymru yn y pen draw ar fympwy gweddill bwrdd y EHRC. Bydd llawer o bobl draws yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd gweld yn union pa fudd y mae’r EHRC yng Nghymru wedi’i sicrhau iddynt. Ers dechrau deiliadaeth Falkner, gallwn weld yn union sut mae’r EHRC wedi ceisio niweidio nid yn unig y gymuned draws, ond y gymuned LGBTQ+.


Gan fynd yn ôl i 2021, un o weithredoedd cyntaf Falkner fel Cadeirydd y EHRC oedd tynnu’r EHRC yn ôl o gynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall, gan anfon neges glir i bobl LGBTQ+ am gredoau posibl y Bwrdd. Dilynwyd hyn gan gyfraniad y Bwrdd at lythyr gan academyddion hollbwysig o ran rhywedd mewn sawl prifysgol (gan gynnwys prifysgolion Cymru) yn gofyn i’w prifysgolion gael eu hymchwilio am dorri ar eu hawl i arddel a rhannu’r credoau hyn.


Arweiniodd hyn oll at y EHRC a’u cefnogaeth i Dribiwnlys Apeliadau Cyflogaeth Maya Forstater. Os ydych chi'n anfodlon gwybod unrhyw beth am yr hyn y mae Maya Forrester wedi mynd ymlaen i'w wneud ers ei hachos, fe fyddwch chi'n gwybod ei bod hi'n brysur yn ceisio dod o hyd i unrhyw achos o lawenydd traws a'i wasgu. Credai’r EHRC fod y Tribiwnlys Cyflogaeth gwreiddiol wedi ‘cael yr achos hwn yn anghywir’. Y llinell o Falkner oedd bod y EHRC yno i ‘sefyll dros hawliau pawb’. Dadleuodd Stonewall a Mermaids fod credoau Forester yn niweidiol i bobl draws, felly mae'n parhau i fod yn aneglur sut mae'r EHRC gyda'u gweithredoedd parhaus yn sefyll dros hawliau pobl draws mewn gwirionedd.

Mae Falkner hefyd wedi ysgrifennu llythyr at lywodraeth yr Alban yn mynnu eu bod yn oedi eu cynlluniau ar gyfer cyflwyno diwygiadau i’r Bil Cydnabod Rhywedd (yr Alban). Cafodd cynnig yr SNP i symud hawliau pobl draws ei ymateb ag adlach gan yr unigolion trawsffobig arferol a ddrwgdybir. Ar y pwynt hwn, ni ddylai penderfyniad yr EHRC i ochri yn erbyn urddas i bobl draws fod yn sioc.


Gofynnwyd i’r EHRC roi cyngor ar awydd y llywodraeth i newid y diffiniad o ryw yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb wedi bod mewn lle ers 13 mlynedd eleni a dydw i ddim yn meddwl bod neb wedi bod yn ymwybodol o fynydd o cwynion hanesyddol am sut mae pobl draws wedi defnyddio gofodau un rhyw am yr holl amser hwn?


Mewn llythyr ymateb i benderfyniad y llywodraeth i wahardd therapi trosi ar gyfer rhywioldeb ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfyniad a oedd yn eithrio gwahardd therapi trosi ar gyfer pobl draws, ni awgrymodd yr EHRC y dylid gwahardd therapi trosi i bawb fel y gwnaethant. t deall y diffiniad o 'therapi trosi' oherwydd nad oes diffiniad cyfreithiol. Onid yw'r EHRC yn bodoli i fod yn fwy deallus na hynny?


Cefnogir y naratif parhaus hwn gan Falkner yn cyfarfod â grwpiau fel y Gynghrair LHD a Chwarae Teg i Ferched ond mae'n ymddangos bod diffyg cyfarfod â sefydliadau a allai roi persbectif gwahanol ar brofiad bywyd pobl draws. Mae llawer o enghreifftiau eraill o ragfarn gan Fwrdd y EHRC sy’n amlwg i’w canfod petaech yn dymuno mynd i edrych.


Roedd Pride Cymru ymhlith un o’r sefydliadau Queer i feirniadu’r modd y mae’r EHRC yn trin pobl Draws. Mae Stonewall Cymru hefyd wedi datgan y dylai nifer o benderfyniadau’r EHRC ynghylch hawliau LGBTQ+ gael eu beirniadu. Maen nhw wedi tynnu sylw at benderfyniad ar ôl penderfyniad a fyddai’n effeithio ar hawliau a diogelwch pobl LGTQ+ yng Nghymru.

Mae gan Gomisiwn Cymru’r EHRC ymateb siomedig i bobl draws. Ar ôl darllen cofnodion Chwefror 2023 cytunodd cynrychiolwyr Cymru y gallai’r diffiniad o ryw i olygu rhyw biolegol fod yn niweidiol i bobl draws ond bod ganddyn nhw hefyd fuddiannau hawliau pobl cis mewn golwg hefyd. Nid yw rhoi hawliau i bobl Drawsrywiol a mynd i'r afael â'u pryderon yn tanseilio diogelwch menywod cis.


Ble mae'r gwrthwynebiad i'r ymddygiad hwn? Yn sicr nid yw’n ymddangos ei fod yn dod oddi wrth Keir Starmer a Phlaid Lafur San Steffan. Nid ydynt wedi cael dim ond siawns ar ôl cyfle i sefyll yn erbyn y morglawdd casineb y mae'r gymuned wedi'i wynebu gan y Torïaid dros y blynyddoedd diwethaf. Ac eto mae Llafur, dro ar ôl tro, wedi gwrthod y gwahoddiad i fod yn wrthblaid ac yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi newid eu safbwynt i fod yn llawer rhy debyg i'r Torïaid.


Roedd y EHRC yn erbyn ymdrechion yr SNP i symud hawliau pobl draws yn eu blaenau a does ond modd rhagweld y bydden nhw’n gwneud ymdrechion tebyg i darfu ar y Senedd pe bai Cymru’n ceisio gwneud hynny. Ond ni ddylai hynny ein rhwystro rhag galw ar ein holl gynrychiolwyr etholedig i sefyll yn gadarnach dros ein cymuned. Nid yw'r EHRC wedi'i ymchwilio'n briodol eto i'w honiadau o wahaniaethu. Nid yw hyn yn bryder i unigolion traws yn unig, ond i unigolion o bob grŵp gorthrymedig. Terfynwn gyda chwestiwn. Beth yw’r pwynt mewn Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sydd wedi methu â sefyll dros gydraddoldeb a hawliau dynol?
0 comments

Comments


bottom of page