top of page
  • Andrelina Ramdhun and Shana Parvin Begum

The Color Purple

Updated: Mar 2, 2023


Rhybudd sbarduno: Trais rhywiol, cam-drin domestig a hiliaeth.


Mae The Color Purple yn dilyn bywyd menyw ifanc Affricanaidd Americanaidd yn y 1900au yn canfod ei hun ar ôl blynyddoedd parhaus o gamdriniaeth. P'un a ydych chi'n ffan o sioeau cerdd ai beidio, mae The Color Purple yn ateb y galw. Roedd yr un ohonom sy'n casáu sioeau cerdd oherwydd yr holl canu a'r ddawns am rannau cyffredin bywyd wedi'i synnu gan ba mor ddifyr oedd y caneuon. Mae’r gerddoriaeth jazz, gospel a blues yn gyfrwng ar gyfer emosiynau pwerus ac yn gyrru’r stori i’w chyrchfan nesaf, yn debyg i ganeuon Bollywood rydyn ni’n dau yn eu hadnabod ac yn eu caru. Maen nhw hefyd yn ysgafnhau’r baich sef The Color Purple, stori am ferched ifanc gorthrymedig, gyda’i drais rhywiol, cham-drin plant a domestig. Gwyddom am y digwyddiadau hyn yn y ddrama ond nid ydym yn ei weld. Rhyddhad i'r rhai sy'n betrusgar i wylio'r sioe oherwydd sbardunau posibl.Enghraifft allweddol o'r ysgafn a'r trwm yw'r caneuon gan y tair gwraig annoeth, Merched yr Eglwys yn gwasanaethu fel y Corws Groegaidd a chlecs y dref. Mae eu canu polyffonig yn rhoi ymdeimlad pendant o “moshla” (neu masala) “lagaya”, mynegiant Bengali sy’n disgrifio’r sbeis neu’r ddadl a ychwanegwyd ar bob cam o’r winwydden grawnwin. Maen nhw'n gwawdio ac yn barnu Celie ac rydyn ni wedi ein difyrru gan y ffordd maen nhw'n gwneud hyn. Mae Lakesha Arie-Angelo a Tinuke Craig, cyd-gyfarwyddwyr, yn mynd â ni am y reid yn hytrach na'n gorfodi i gydymdeimlo ar unwaith â Celie. Rydyn ni yno gyda hi, yn llywio bywyd lle mae cam-drin emosiynol a chorfforol yn cael ei normaleiddio a'i wawdio weithiau. Lle mae'n rhaid i chi ddod o hyd i lawenydd lle gallwch chi, a goleuo'r dioddefaint.


Mae'r goleuo a'r dyluniad set yn or-syml i'n galluogi ni i fynd ar y daith hon gyda Celie. Rydym wedi ymgolli mewn cae o borffor a gwyrdd pylu, ond nid yw'n tynnu ein sylw - Natur! Mae'n ein gwneud ni'n gyfforddus sy'n esbonio pam y gallwn ni ganolbwyntio'n gyfforddus ar y weithred. Mae'r gwrthrychau a ddewiswyd yn ofalus ar y llwyfan yn ychwanegu at naws y ddrama o ddechrau'r 20fed ganrif . Enghraifft arall o ddyluniad set wych yw'r speakeasy sy'n amlygu corff a symudiadau synhwyraidd Shug Averys. Mae afradlondeb iddo ond mae wedi'i danddatgan. Nid yw'r ddrama yn creu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gorfodol ond mae'n canolbwyntio ar y llawenydd a'r poenau o ddydd i ddydd, mae cynllun y set yn rhan o hyn. Mae hefyd yn caniatáu i'r cymeriadau gymryd lle. Eilaidd neu beidio, mae symudiadau penodol y cymeriadau yn cael eu hargraffu ar ein meddyliau, gan adael argraff barhaol.Chwaraeodd pob cymeriad ran ym mywyd Celie, y merched yn arbennig, gan ei hysbrydoli i garu ei hun fel y gwnânt hi. Yn dal yn berthnasol i heddiw, mae'n ein hatgoffa bod gennym ni fel grŵp gorthrymedig ein gilydd, hyd yn oed yn yr amseroedd gwaethaf. Mae cariad yn thema amlwg yn y ddrama, mae’n dangos yn hytrach na dweud wrthym am garu ein cyrff. Er nad yw amrywiaeth corff yn rhan o’r stori, fel yr atgoffodd ffrind ac aelod o’r gynulleidfa ni’r noson honno, mae yno i ddangos i ni pa mor secsi yw merched mawr. Nid yw pwerdy corff Sofia yn cael ei wawdio yn yr olygfa lle mae hi'n ymladd â Squeak. Mae hi'n ddiddordeb cariad bythgofiadwy ac yn fygythiad gwirioneddol i Squeak blasus. Mae rôl Sofia yn gwrthdaro'n uniongyrchol â'r stereoteip o ferched ar y pryd, a dim ond yn cael ei ddangos yn ddeniadol os yw'n dawel ac yn ddigalon. Mae hi'n gryf yn gorfforol ac yn emosiynol, y ddau wedi'u darlunio fel nodweddion canmoladwy. Roeddem wrth ein bodd â hyn.


Rydym hefyd yn gweld hunan-gariad trwy adennill hanes du a threftadaeth Affricanaidd. Fel y dywed Me'sha Bryan sy'n chwarae rhan Celie, yn ei chyfweliad â ni, mae pobl dduon yn cael eu hatgoffa i fod yn falch ohonyn nhw eu hunain boed hynny trwy steiliau gwallt neu wisg. Mae meddalwch i'r olygfa Affricanaidd, gan herio'r stereoteip o Affricanwyr brodorol fel pobl yn ôl, barbaraidd neu ymosodol. Mae'r gwisgoedd yn drawiadol ac eto'n ychwanegu at y meddalwch ac yn caniatáu i'r cymeriadau siglo ymlaen at y gerddoriaeth. Mae'n olygfa hudolus. Rydym hefyd yn priodoli meddalwch i lais Celie sy'n aros yn felys a diniwed trwy gydol y sioe gerdd, hyd yn oed ar ôl i Me'sha wisgo unawd. Mae'r naws hon, a allai gael ei chrebachu o drawma a cham-drin plentyndod, hefyd yn symbol o obaith. Mae'n beth gwych i Celie gadw rhywfaint o ddiniweidrwydd ar ôl yr hyn yr oedd hi wedi bod drwyddo. Mae hi’n wydn drwy’r cyfan ac mae’r chwarae’n gwireddu’r gobaith hwnnw.


Dyma adolygiad ar y cyd o The Color Purple, The musical gan ddau aelod o Glitter Cymru a Glitter Cymru International (GSI). Mae’r sioe gerdd yn gynhyrchiad Curve Theatre a Birmingham Hippodrome, ac fe’i perfformiwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.


Cliciwch ar y ddolen i ddarganfod beth sydd i ddod, gan gynnwys gŵyl Llais

0 comments

Comentários


bottom of page