top of page
  • Ffion Burton

Priodasau cyplau o’r un rhyw mlynedd yn ddiweddarach: a yw cydraddoldeb cyfreithiol llawn wedi’i gyf


Priodas Gyfartal?

Priodasau cyplau o’r un rhyw mlynedd yn ddiweddarach: a yw cydraddoldeb cyfreithiol llawn wedi’i gyflawni?

Dr. Ruth Gaffney-Rhys, Athro Cyswllt mewn Cyfraith Teulu, Prifysgol De Cymru


Pan ddathlwyd y priodasau cyntaf rhwng cyplau o’r un rhyw yng Nghymru a Lloegr ym mis Mawrth 2014, disgrifiodd Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall ar y pryd, y diwrnod fel un 'tyngedfennol', a oedd yn nodi 'cydraddoldeb cyfreithiol llawn i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol'. Roedd y diwrnod yn sicr yn un tyngedfennol, ond ni chreodd, mewn gwirionedd, gydraddoldeb cyfreithiol llawn, gan fod rhai gwahaniaethau cyfreithiol rhwng priodas cwpl o'r un rhyw a phriodas cwpl o rywiau cymysg.

Yn gyntaf, mae cyfyngiadau ar ddathlu priodasau cyplau o un rhyw mewn addoldai, nad ydynt yn berthnasol i gyplau o rywiau cymysg. Dim ond os yw corff llywodraethol y sefydliad wedi optio i mewn ac os yw'r cynrychiolydd unigol yn barod i weinyddu'r undeb y gellir cynnal seremonïau priodasau cyplau o'r un rhyw mewn adeilad crefyddol. Diwygiwyd Deddf Cydraddoldeb 2010 gan Ddeddf Priodas (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013 i atal hawliadau gwahaniaethu llwyddiannus rhag cael eu gwneud yn erbyn sefydliadau crefyddol a'u cynrychiolwyr sy'n gwrthod cynnal priodasau. Nid yw'r mwyafrif wedi optio i mewn, ond pleidleisiodd yr Eglwys Fethodistaidd o blaid dathlu priodasau cyplau o'r un rhyw ym mis Mehefin y llynedd.

Ar ôl i'r briodas gael ei ffurfio, mae priodas cwpl o’r un rhyw a chwpl o rywiau cymysg yn cael eu trin yn yr un modd yn gyffredinol e.e. mewn perthynas â'r hawl i wneud cais am ddarpariaeth ariannol ar gyfer ysgariad, trethiant, etifeddiaeth ac amddiffyniad rhag cam-drin domestig. Mae ganddyn nhw hefyd yr un hawliau o ran mabwysiadu plant, plant sydd wedi’u geni gan bobl eraill ar ran cwpl, cynnal plant a hawliau mewn perthynas â phlant pan fydd cwpl yn gwahanu. Fodd bynnag, mae'r gyfraith sy'n ymwneud ag atgenhedlu â chymorth (a gynhwysir yn Neddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008) yn gwahaniaethu rhwng cyplau o'r un rhyw a chyplau o rywiau cymysg i raddau. Os bydd cwpl o rywiau cymysg yn beichiogi gyda chymorth rhoddwr sberm, bydd y gŵr yn cael ei drin fel 'tad' y babi (oni bai nad oedd yn cydsynio i'r driniaeth). Os yw cwpl benywaidd yn derbyn triniaeth, y fenyw a esgorodd ar y babi yw'r 'fam' gyfreithiol, a'i gwraig yw'r 'rhiant cyfreithiol' arall. Mater o derminoleg yn hytrach na sylwedd yw hwn, ond gellir ei ystyried fel amharodrwydd i dderbyn rhieni o'r un rhyw yn gyfartal.

Roedd gwahaniaeth yn arfer bod hefyd o ran pensiynau galwedigaethol. Bydd priod o'r un rhyw yn derbyn budd-daliadau a roddir i briod sy'n goroesi o dan y cynllun pensiwn os bydd eu priod yn marw, yn yr un modd ag y mae priod o'r rhyw arall yn ei wneud. Ond, roedd y swm sy'n daladwy i briod o'r un rhyw sydd wedi goroesi wedi’i seilio yn unig ar gyfraniadau a wnaed ar ôl 5ed Rhagfyr 2005 (y dyddiad y daeth Deddf Partneriaeth Sifil 2004, a oedd yn galluogi cyplau o'r un rhyw i lunio perthynas ffurfiol am y tro cyntaf, i rym). Heriwyd y driniaeth wahaniaethol hon, ac yn dilyn dyfarniad gan Lys Cyfiawnder yr UE, datganodd y Goruchaf Lys ei fod yn anghydnaws â chyfraith yr UE (Walker v Innospec Ltd. 2017). O ganlyniad, ni all cynlluniau pensiwn wahaniaethu rhwng cyplau o'r un rhyw a chyplau o wahanol rywiau wrth gyfrifo budd-daliadau marwolaeth.

Mae rhai gwahaniaethau’n bodoli o ran dirymu a diddymu priodasau. Gellir dirymu priodas cwpl o rywiau cymysg oherwydd nad yw wedi’i chyflawni ond ni ellir gwneud hynny o ran priodas cwpl o'r un rhyw. O ystyried bod dirymiadau'n brin iawn, nid oes fawr o arwyddocâd ymarferol i’r gwahaniaeth hwn. Ar adeg ysgrifennu’r erthygl, mae'n bosibl ysgaru ar sail godinebu, ond dim ond ymddygiad rhwng cyplau o rywiau cymysg sy'n cynrychioli achos o odinebu, ac nid ymddygiad mewn priodas rhwng cyplau o'r un rhyw. Os yw priod o'r un rhyw yn cael perthynas y tu allan i’r briodas, gellir seilio'r ysgariad ar 'ymddygiad' ond nid 'godinebu'. Fodd bynnag, mae Deddf Ysgariad, Diddymu a Gwahanu 2020, y mae disgwyl iddi ddod i rym ym mis Ebrill 2022, yn dileu godineb ac ymddygiad o gyfraith ysgariad Cymru / Lloegr (gan osod system o hysbysiad a chadarnhâd o fethiant priodas). Mae hyn i'w groesawu, nid yn unig oherwydd y bydd yn lleihau gwrthdaro mewn achosion o ysgariad, ond oherwydd ei fod yn dileu un o'r gwahaniaethau sy'n weddill rhwng priodasau cyplau o rywiau cymysg a phriodasau cyplau o'r un rhyw. Ond fel yr eglurwyd yn yr erthygl hon, nid yw 'cydraddoldeb llawn' wedi'i gyflawni eto.

0 comments

Recent Posts

See All

The history of the lesbian, gay, bisexual, transgender community is rich in Wales and it is crucial to devour this history in order to acknowledge the original foundations of LGBTQ+ communities, addre

bottom of page