top of page
  • Alistair James

Bi-dilead
Beth yw dwy-ddileu? A yw'n broblem mewn gwirionedd? Yn LGBTQYMRU, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gynhwysol ar gyfer pob rhan o'r Gymuned LGBTQ felly fe wnaethom ofyn i'n gohebydd gwadd, Alistair James, i ddarganfod mwy. Dyma beth oedd ganddo i'w ddweud.

Fel dyn hoyw gwyn dwi bron yn bendant y rhan sydd wedi'i gorgynrychioli fwyaf o'r gymuned LGBTQ+. Does dim rhaid i mi ei chael hi'n anodd dod o hyd i bobl sy'n edrych fel fi ac yn rhannu fy mhrofiadau. Gallaf enwi unrhyw nifer o straeon am ddynion hoyw yn y newyddion, ac mewn ffilm a theledu y gallaf uniaethu â nhw rywsut. Yr wyf yn cydnabod y fraint hon. Ond rwy'n ymwybodol nad yw hyn yn berthnasol i bawb ac rwyf am ddeall pam mae rhai pobl yn ein cymuned wych - yn benodol yr adran B yn LGBTQ+ - yn teimlo'n syml wedi'u dileu.
Stonewall ynAdroddiad Bi 2020amlygu nifer o bethau sy'n peri pryder. Mae'n dweud bod y gymuned Bi yn wynebu gwahaniaethu o'r tu mewn a'r tu allan i'r gymuned LGBTQ+, gyda llawer hefyd yn teimlo eu bod wedi'u cau allan o'n gofodau a'n digwyddiadau sy'n cyfrannu at lefelau uwch o unigrwydd ac arwahanrwydd. Ac mae hynny cyn y pandemig. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod pobl ddeurywiol gryn dipyn yn llai 'allan' i ffrindiau a theulu na dynion hoyw a lesbiaid, gyda rhai yn nodi rhesymau fel stereoteipiau negyddol hirsefydlog ynghylch trachwant ac anffyddlondeb.

Mae Megan Pascoe yn byw yng Nghaerdydd ac yn Fodel Deuol Stonewall Cymru. Daeth allan pan oedd yn 20 ar ôl dechrau yn ei pherthynas gyntaf â merch arall. Roedd yn brofiad cadarnhaol, ond dywed Megan fod materion yn ymwneud â deuffobia a stigma yn cyfrannu at Ddeuffobia.

“Rwy'n meddwl mai'r gymuned LGBTQ+ yw'r brif broblem. Rwy'n meddwl os nad yw ein cymuned ein hunain yn ein deall, yna sut ydym ni'n mynd i ddisgwyl i bobl sydd ddim yn ein deall ni?”

“Mae'n beth anodd oherwydd os dywedir wrthych nad yw'n bodoli rydych chi'n meddwl, 'A ddylwn i hyd yn oed drafferthu dod allan os nad ydych chi'n mynd i'm credu i? Rydych chi'n meddwl fy mod i'n syth neu'n hoyw.' Mae’n gwneud i chi deimlo nad yw eich rhywioldeb yn ddilys.”

Daw Libby Baxter Williams o Biscuit, sefydliad sy'n eiriol dros y gymuned. Mae hi'n dweud bod Bi-dilead yn deillio o hanes o edrych ar bethau mewn deuaidd, ac yn y rhan fwyaf o achosion mae'n deillio o anghyfarwydd yn hytrach nag anwybodaeth fwriadol.

“Mae'r teimlad o fod 'mewn limbo' (ddim yn 'ddigon syth neu hoyw') yn un cyffredin. Nid yw darganfod y peth [y gymuned LGBTQ+] o reidrwydd mor groesawgar ag y disgwyliech fod yn dipyn o ergyd.”

Ac mae hyn, meddai, yn cyfrannu at lefelau uwch o iselder, pryder ac anhwylderau bwyta yn y gymuned Bi.

“Mae’n swnio’n dipyn, ond mae’r data’n ddigon rhyfedd i’w gefnogi. Yn bendant mae cysylltiadau.”

Mae ymchwil gan Stonewall, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac eraill wedi gwneud sylwadau tebyg.

Ac er bod Meg a Libby yn cytuno bod angen gwneud llawer mwy i ddileu stereoteipiau niweidiol, mae'r ddau yn teimlo bod pethau'n newid er gwell. Mae elusennau a sefydliadau, fel Stonewall, yn cyfeirio mwy o arian tuag at faterion deurywiol ac mae mwy o gynrychiolaeth, y mae Libby yn dweud sy'n cael effaith syfrdanol. Ond mae'r ddau yn dweud ei fod ar bawb i wneud newid.0 comments

Comments


bottom of page