top of page
  • Ariane Brumwell

Anrhydeddu Terfysgoedd Stonewall: Nodyn Atgoffa Blynyddol Pride o Frwydr a Chynnydd
Glitter, sblashes o liw a phartïon yn aml yw’r pethau cyntaf sy’n dod i’n meddwl wrth feddwl am ddigwyddiadau modern Pride. Boed yn siopau’n gwisgo’u baneri enfys blynyddol neu’n gorymdeithiau ledled y wlad, mae’n adeg o’r flwyddyn y mae llawer o bobl yn edrych ymlaen ato - dathliad wrth ddangos yn falch pwy ydym ni.


Mae bron yn hawdd anghofio bod Pride wedi dechrau gyda therfysg 54 mlynedd yn ôl yn Ninas Efrog Newydd, a’i fod yn dal i gael ei amgylchynu gan berygl a gwrthryfel mewn ardaloedd eraill o’r byd heddiw. Dechreuodd y catalydd i’r mudiad hawliau hoyw yn America, y DU, a ledled y byd pan ymosododd yr heddlu ar y bar queer, The Stonewall Inn, yn oriau mân Mehefin 28, 1969 gan ysgogi chwe diwrnod o brotestiadau a gwrthdaro treisgar rhwng gorfodi’r gyfraith a’r cyhoeddus. Ar y pen-blwydd blwyddyn ym mis Mehefin 1970 gwelwyd yr ‘ymdaith rhyddhad hoyw’ gyntaf a redodd drwy strydoedd Efrog Newydd gyda’r DU yn gweld ei Gorymdaith Balchder gyntaf yn Llundain ym 1972.Tra bod hawliau hoyw wedi dod yn bell yn y DU ers Terfysgoedd Stonewall fwy na hanner canrif yn ôl, mae’n bwysig cofio bod pobl queer ar draws y byd yn parhau i wynebu erledigaeth. Mae 12 gwlad yn parhau i osod y gosb eithaf ar bobl hoyw yn ôl yr Human Dignity Trust, sefydliad dielw yn y DU sy’n defnyddio’r gyfraith i amddiffyn hawliau dynol pobl LGBTQ+ ledled y byd. Mae pobl sy’n byw yn Iran, Gogledd Nigeria, Saudi Arabia, Somalia, ac Yemen yn wynebu cael eu dienyddio am “weithgarwch rhywiol preifat, cydsyniol o’r un rhyw”. Yn y presennol, mae’r gosb eithaf yn parhau i fod yn “bosibilrwydd cyfreithiol” i’r rhai sy’n byw yn Afghanistan, Brunei, Mauritania, Pacistan, Qatar, Emiradau Arabaidd Unedig ac Uganda.


Mae 66 awdurdodaeth syfrdanol ledled y byd yn troseddoli gweithgaredd rhywiol preifat, cydsyniol o'r un rhyw; mae'r meysydd awdurdodaeth hyn bron yn targedu dynion yn benodol. Yn y cyfamser, mae 41 o wledydd yn troseddoli gweithredoedd cydsyniol o’r un rhyw rhwng menywod â chyfreithiau yn erbyn lesbiaidd, perthnasoedd o’r un rhyw a’r hyn a elwir yn ‘anwedduster dybryd’. Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Urddas Dynol, mae 14 o wledydd hefyd yn troseddoli hunaniaeth ryweddol a/neu fynegiant pobl drawsryweddol gan ddefnyddio’r hyn a elwir yn ‘groeswisgo’, ‘dynwared’ a ‘deddfau cuddio’. Nid yw hyn yn cynnwys amryw o wledydd eraill sy’n targedu pobl sy’n amrywio o ran rhywedd â chyfreithiau eraill, gan gynnwys y rhai sy’n troseddoli gweithgarwch rhywiol o’r un rhyw.


Wrth gwrs, nid yw erledigaeth yn erbyn y gymuned LGBTQ+ wedi'i chyfyngu i'r gwledydd hyn yn unig gan ei bod yn dal i fod yn bresennol mewn rhannau o'r byd lle rydym yn dathlu Pride yn agored - o ymdrechion ar ddeddfwriaeth gwrth-draws hynafol mewn rhannau o America, gwrth-brotestwyr mewn digwyddiadau Pride yn fyd-eang, i’r ddadl ynghylch hawliau trawsrywiol bron yn gyson ar gyfryngau’r DU a symudiad Llywodraeth y DU i ailddiffinio rhyw o fewn y Ddeddf Cydraddoldeb yn gynharach eleni (i enwi dim ond rhai).


Gartref yng Nghymru, dangosodd arolwg o drigolion LGBTQ+ a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2020 i gefnogi ei Chynllun Gweithredu LGBTQ+ fod llawer yn parhau i wynebu rhwystrau sylweddol mewn bywyd bob dydd. O’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg, dywedodd 78% o’r ymatebwyr eu bod yn osgoi bod yn agored am eu cyfeiriadedd rhywiol neu rywedd rhag ofn adwaith negyddol gan eraill. Yn y cyfamser, dywedodd bron i hanner y rhai a ymatebodd (46%) eu bod wedi profi aflonyddu geiriol yn y flwyddyn cyn yr arolwg. Yn ei chynllun gweithredu, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror eleni, dywedodd Llywodraeth Cymru:


“Mae canfyddiadau o’r fath yn dangos y profiadau trallodus y mae pobl LGBTQ+ yn parhau i fynd drwyddynt yng Nghymru heddiw ac yn dangos pa mor bell y mae’n rhaid i ni fynd o hyd i sicrhau cydraddoldeb, ac i bobl deimlo’n hapus ac yn ddiogel trwy fod yn syml fel pwy ydyn nhw.”


Mae’n amlwg bod Pride yn dal i fod yr un mor bwysig nawr ag yr oedd dros 50 mlynedd yn ôl, i bobl queer yn y DU deimlo’n gartrefol a mynegi eu hunain yn rhydd, ond hefyd dros ryddid pobl LGBTQ+ mewn gwledydd eraill sy’n cael eu lladd a’u lladd. carcharu dim ond am fod yn nhw eu hunain.0 comments

Comments


bottom of page